Инкубаторын сонгон шалгаруулалт
Нүүр

Инкубаторын сонгон шалгаруулалт

ХЭН ХАМРАГДАЖ БОЛОХ ВЭ?

  • БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМРАГДСАН БИЗНЕС САНААТАЙ БОЛОН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 

ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ ?

  • АЛХАМ 1: ИНКУБАТОР ТӨВӨӨР ДАМЖУУЛАН БИЗНЕСЭЭ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ ХҮСЭЛ, ЧАРМАЙЛТТАЙ, БҮТЭЭЛЧ БАЙХ
  • АЛХАМ 2: ӨӨРСДИЙН ХЭМЖЭЭНД БИЗНЕС ТӨСӨЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР ГАРГАСАН БАЙХ 
  • АЛХАМ 3: ТАНИЛЦУУЛАХ БИЗНЕСИЙН ТӨСӨЛ БОЛОН ТАНИЛЦУУЛАХ МАТЕРИАЛАА УРЬДЧИЛАН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТӨВД ТАНИЛЦУУЛАН, ЗӨВЛӨХӨӨС ЗӨВЛӨГӨӨ АВЧ САЙЖРУУЛСАН БАЙХ