Сургалтууд
Нүүр

Сургалтууд

АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой. Бүртгүүлэх утас: 7011 0250

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнесээ эхлүүлээд 1-дээш ажил болж байгаа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

СОНГОХ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй болон бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛЭЭС ХӨРӨНГӨ ТАТАХ БОЛОМЖУУД

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БИЗНЕС САНААГ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

3 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БАНКНЫ ЗӨВЛӨГӨӨ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

САВ БАГЛАА БООДЛЫН СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КЛУБЫН УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БҮТЭЭЛЧ МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БЛОГ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ӨРХИЙН САНХҮҮ БА ХУРИМТЛАЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КЛУБЫН УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

МЕНТОРИНГИЙН СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХҮНИЙ НӨӨЦ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БАНКНЫ ЗӨВЛӨХ ЦАГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ОЛОХ БОЛОМЖУУД

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ИНКУБАТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ОРОЛЦОГЧ НАРЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
БЭЭТ-н Инкубаторын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй бизнес санаатай болох бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ИНКУБАТОРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТУУД

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ