Сургалтууд
Нүүр

Сургалтууд

АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой. Бүртгүүлэх утас: 7011 0250

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТУРШЛАГА

1 ӨДӨР

БИЗНЕС САНААГ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ 3 ӨДРИЙН СУРГАЛТ

3 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БИЗНЕС САНААГ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ 3 ӨДРИЙН СУРГАЛТ

3 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнесээ эхлүүлээд 1-дээш ажил болж байгаа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

САВ БАГЛАА БООДЛЫН СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИННОВАЦИ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХҮНИЙ НӨӨЦ

1 ӨДӨР

ЖИЛД НЭГ УДАА

ЗӨРЧЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

1 ӨДӨР

ЖИЛД НЭГ УДАА

СОНГОХ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй болон бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

1 ӨДӨР

БҮТЭЭЛЧ МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

АСУУДАЛ БА БИЗНЕС САНАА

1 ӨДӨР

PITCH СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

ХҮНИЙ НӨӨЦ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ӨГЛӨӨНИЙ ЦАЙНЫ УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

2 САРД НЭГ УДАА

ӨРХИЙН САНХҮҮ БА ХУРИМТЛАЛ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

2 САРД НЭГ УДАА

БЛОГ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ИНКУБАТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ОРОЛЦОГЧ НАРЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
БЭЭТ-н Инкубаторын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй бизнес санаатай болох бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ИНКУБАТОРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТУУД

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ