Сургалтууд
Нүүр

Сургалтууд

АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой. Бүртгүүлэх утас: 7011 0250

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

EXCEL АНХАН ШАТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнесээ эхлүүлээд 1-дээш ажил болж байгаа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

EXCEL

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

СОНГОХ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй болон бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

БИЗНЕС НАЙРАА

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ЗАГВАРЛАН СЭТГЭХҮЙ

2 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КЛУБЫН УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ОНЛАЙН ХУДАЛДАА

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БИЗНЕС САНААГ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

2 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ОЮУНЫ ӨМЧ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ЗАГВАРЛАН СЭТГЭХҮЙ

2 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХҮЛЭМЖНИЙ АЯЛАЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

АЖИЛТНЫХАА СЭТГЭЛЗҮЙГ УДИРДАХ НЬ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КЛУБЫН УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ОНЛАЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КЛУБЫН УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ИНКУБАТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ОРОЛЦОГЧ НАРЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
БЭЭТ-н Инкубаторын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй бизнес санаатай болох бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ИНКУБАТОРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТУУД

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ